زندگی به سبک مدرن در خانه ای با معماری مدرن

 

همواره هنرها تجلی‌گاه فلسفه بوده‌اند. فلس