زندگی به سبک مدرن در خانه ای با معماری مدرن

 

همواره هنرها تجلی‌گاه فلسفه بوده‌اند. فلسفه‌ای که پس از پایان دو جنگ …